Algemene Voorwaarden

 

Quality Cat Products
Van Egmondplein 6
3231 CV  Brielle
T: +31-(0)181-283669
M: +31-(0)6-23050605
E-mail: info@qualitycat-krabpalen.nl
KvK-Rotterdam : 51974827
BTW-nr: NL080999128B01
Webwinkel: www.qualitycat-krabpalen.nl


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Quality Cat Products  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 51974827 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Quality Cat Products is een handelsnaam van BeachEssentials. De voorwaarden zijn tevens via onze website te raadplegen, zie: www.qualitycat-krabpalen.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Quality Cat Products  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Quality Cat Products  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Quality Cat Products  zijn vrijblijvend en Quality Cat Products  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quality Cat Products  Quality Cat Products  is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Quality Cat Products  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2  Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Quality Cat Products .

3.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Quality Cat Products  bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Quality Cat Products  zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Quality Cat Products  om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Quality Cat Products  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Quality Cat Products

Artikel 4. Levering

4.1 Quality Cat Products  hanteert een levertijd van 2-3 werkdagen (o.o.v) (voorraad producten) en 2-3 weken (o.o.v) voor producten die met hand worden gemaakt -  na ontvangst en verwerking van uw betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 6 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Quality Cat Products  te doen. Bij overschrijding van de levertermijn heeft u geen recht op schadevergoeding. Anneleren van een product welke met de hand wordt gemaakt (zoals Rufi Drapaki krabpalen en Cat-On kartonnen krabmeubels) is alleen mogelijk in overleg. Mocht het product te ver in productie zijn, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. We doen echter altijd ons best de bestelling te annuleren indien u dat wenst. 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

4.3 Bij afwezigheid wordt soms een bericht achtergelaten, waarna besteller contact op kan nemen met de vervoerder voor een afspraak voor een nieuw aflevermoment. Indien er binnen 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling niet aan u is geleverd en u geen kennisgeving zoals bedoeld in dit artikel hebt ontvangen, dient u Quality Cat Products daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien de zending onvolledig is afgeleverd, dan dient u ons daarvan in kennis te stellen. Indien de bestelling niet tijdig is opgehaald bij een afhaalpunt, kunnen er extra kosten ontstaan tot 25 euro per pakket.

4.4 Afhalen van bestelde artikelen is uitsluitend mogelijk op afspraak, op ons kantoor in Brielle.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Quality Cat Products  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Quality Cat Products  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Quality Cat Products  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid en retouren

7.1  U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Quality Cat Products  te melden. U dient zich bij deze controle te realiseren dat de geleverde zaken zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, zodat natuurlijke zwakheden kunnen leiden tot breuk. In het bijzonder geldt dit voor onze houten standaards. Deze zijn gemaakt van een natuurlijk materiaal, hout.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Quality Cat Products  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Quality Cat Products  te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Door Quality Cat Products  ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (porti) komen voor uw rekening.

7.4 Ruilen of retourneren van een artikel is uitsluitend mogelijk indien het artikel zich in nieuwstaat bevindt en in de originele verpakking. De staat van het artikel op het moment van ruilen wordt uitsluitend door Quality Cat Products  beoordeeld. Quality Cat Products  zal bij ruilen of retourneren na de in artikel 7.3 genoemde termijn van 7 werkdagen, geen geld retour geven aan de koper, tenzij het product een gebrek vertoont, als genoemd in artikel. Producten van het merk Rufi Drapaki (krabpalen, krabmeubels, krabtonnen en losse onderdelen (kussens, overtrekken, palen etc) worden met de hand gemaakt op bestelling en kunnen derhalve niet geretourneerd worden en/of omgeruild worden. De producten van ProtectaPet (zoals beugels, gaas etc.) kunnen alleen geretourneerd worden indien in de orginele verpakking/zak/sleeve/krimpfolie etc.. Producten die onderdeel zijn van een ProtectaPet doe-het-zelf kit, kunnen niet worden geretourneerd. De kosten voor de afhandeling van een retour zijn 10 euro voor bestellingen tot 500 euro. Voor bestellingen van 500 euro of meer kunnen de kosten hoger zijn.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Quality Cat Products , dan wel tussen Quality Cat Products  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Quality Cat Products , is Quality Cat Products  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Quality Cat Products .

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Quality Cat Products  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Quality Cat Products  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quality Cat Products  kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien u aan Quality Cat Products  schriftelijk opgave doet van een adres, is Quality Cat Products  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Quality Cat Products  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Quality Cat Products  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Quality Cat Products  deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Quality Cat Products  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Quality Cat Products  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Quality Cat Products  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.